Europosłowie chcą lepszego dostosowania unijnych funduszy do potrzeb regionów

Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli dziś swoje stanowisko w sprawie przyszłego kształtu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Głównym celem obu funduszy jest wkład we wzmacnianie gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej spójności Unii Europejskiej. Przygotowana między innymi przez posłów Krzysztofa Hetmana i Jana Olbrychta propozycja PE zapewnia możliwość większego finansowania inwestycji w koleje lub energetykę oraz wprowadza korzystne zmiany dla samorządów.

Czytaj więcej →

Kolejny krok na drodze do nowej polityki spójności na lata 2021-2027

Dzisiaj, podczas specjalnego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego posłowie zagłosowali nad ostatnim dokumentem ustanawiającym zasady działania polityki spójności w nowym okresie finansowania, czyli rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Celem obu tych funduszy jest wkład we wzmacnianie gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej spójności Unii Europejskiej.

Czytaj więcej →

Ulepszenie polityki społecznej niezbędne dla wzrostu gospodarczego

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa posła Krzysztofa Hetmana na temat aspektów społecznych i zatrudnieniowych Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na rok 2018. W swoim stanowisku europosłowie zwrócili uwagę, że mimo dobrej sytuacji gospodarczej, Unia Europejska wciąż musi stawić czoła problemom wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, długotrwałego bezrobocia, niedopasowania umiejętności pracowników do potrzeb pracodawców, jak również niepełnego wykorzystanie potencjału MŚP i nowych technologii.

Czytaj więcej →

Urlopy rodzicielskie: najważniejsze jest dobro dziecka

Według danych Eurostatu ponad 3,5 mln osób w Europie skorzystało z prawa do urlopu rodzicielskiego, jednak zaledwie niecałe 3% tej liczby stanowili mężczyźni. Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie, w którym proponuje rozwiązania mające m.in na celu poprawę wykorzystania urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców. Zwraca również uwagę na konieczność podejmowania działań zwiększających równowagę pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym.

Czytaj więcej →