Parlament Europejski za wprowadzeniem płatnych urlopów rodzicielskich i opiekuńczych

Europosłowie przyjęli dziś zapisy nowej dyrektywy ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dokument nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia możliwości skorzystania z minimum 4-miesięcznego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców, z czego min. 2 miesiące mają być płatne i nieprzekazywalne między ojcem a matką. Dodatkowo nowe przepisy zapewniają przynajmniej 5 dni urlopu rocznie dla osób opiekujących się osobą starszą, chorą lub niepełnosprawną.

Czytaj więcej →

Komisja PE za płatnymi urlopami rodzicielskimi w całej UE

Posłowie komisji Spraw Społecznych i Zatrudnienia przyjęli dziś kompromis wypracowany z państwami członkowskimi ws. dyrektywy o równowadze między życiem rodzinnym i zawodowym. Tekst dyrektywy wprowadza między innymi obowiązek zagwarantowania w każdym kraju członkowskim, także w Polsce, minimum 4-miesięcznego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców, z czego min. 2 miesiące będą płatne i nieprzekazywalne między ojcem, a matką.

Czytaj więcej →

Większa równowaga w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego

„Dążymy do tego, aby z jednej strony wzmocnić pozycję kobiet na rynku pracy, a z drugiej podkreślić rolę ojców, którzy w kwestiach praw rodzicielskich często są zaniedbywani”- powiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, autorka opinii nt. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Czytaj więcej →

Potrzebujemy edukacji nastawionej na potrzeby rynku pracy

Coraz więcej Europejczyków zdobywa wyższe wykształcenie, a jednocześnie około 40 procent firm nadal mają problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami. Dlatego dziś europosłowie Komisji EMPL wezwali do modernizacji edukacji, szczególnie w obliczu wyzwań cyfrowych, aby była ona bardziej nastawiona na potrzeby rynku pracy i dostosowana do przyszłego zapotrzebowania na umiejętności.

Czytaj więcej →

Komisja Europejska przeciwko indeksacji świadczeń socjalnych

Komisja Europejska odpowiedziała dziś na pytanie wysłane przez europosłanki Danutę Jazłowiecką i Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz ws. planów rządu austriackiego indeksacji zasiłków na dzieci do poziomu kosztów utrzymania w państwie członkowskim, w którym dzieci mieszkają. Zdaniem Komisji pracownicy wykonujący pracę za granica są uprawnieni do tych samych świadczeń na dzieci, co pracownicy lokalni, niezależnie od miejsca pobytu danego dziecka a wszelka bezpośrednia czy pośrednia dyskryminacja pracowników ze względu na obywatelstwo jest zakazana.

Czytaj więcej →

Nie dajmy się wykluczyć z sektora ICT

„Szacuje się, że do 2020 w sektorze mediów i cyfrowym w Europie pojawi się około 900 tysięcy nieobsadzonych stanowisk. Miejsca te mogą wykorzystać kobiety, jeśli tylko w pełni zostanie wdrożona zasada ich pełnej integracji, w szczególności pod względem zawodów technicznych i telekomunikacyjnych, a kobietom i dziewczętom zapewni się dostęp do pełnej edukacji i szkoleń w tych dziedzinach” – powiedziała Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Czytaj więcej →

Molestowanie seksualne: a gdybyśmy więcej uwagi poświęcili sprawcom?

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję zdecydowanie potępiając wszelkie przypadki molestowania na tle seksualnym. Posłowie zaapelowali także o lepsze wdrożenie istniejących procedur i regulacji, aby skuteczniej zwalczać ten nadal powszechnie występujący problem oraz wezwali państwa członkowskie i firmy prywatne do podjęcia koniecznych kroków do zapobieżenia molestowaniu w miejscach pracy. Autorką rezolucji z ramienia Grupy EPL – największej frakcji w PE – była posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Czytaj więcej →

Białoruskie społeczeństwo: w stronę nowoczesnej tożsamości politycznej i narodowej?

- Jeśli ktoś spędzi w zamkniętym obozie pół życia, wyjście z tego obozu nie będzie oznaczać, że taka osoba jest wolna – powiedziała Swiatłana Aleksijewicz podczas organizowanej dziś w Parlamencie Europejskim konferencji pt.: Białoruskie społeczeństwo: w stronę nowoczesnej tożsamości politycznej i narodowej? – Wolność to proces, droga do wolności jest długa – mówiła laureatka literackiego Nobla.

Czytaj więcej →

Luka emerytalna: czas poprawić sytuację kobiet na rynku pracy

„Obecnie luka emerytalna w Europie wynosi 39% – o tyle niższe świadczenia odbiera, co miesiąc przeciętna Europejka w porównaniu z przeciętnym Europejczykiem. Coś tutaj nie gra. Nie możemy się godzić na to, aby kobiety po przejściu na emeryturę traciły niezależność finansową, a nierzadko popadały w ryzyko biedy. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby położyć kres tej skandalicznej sytuacji” – powiedziała poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, komentując przyjęte dziś przez Parlament Europejski sprawozdanie na temat unijnej strategii walki z luką emerytalną.

Czytaj więcej →

Europosłowie za równym dostępem kobiet i mężczyzn do towarów i usług

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali dzisiaj do wzmocnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług. Przyjęty dokument autorstwa Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, ocenia zasady funkcjonowania dyrektywy dotyczącej równego traktowania kobiet i mężczyzn w tym zakresie i kładzie nacisk na to, aby jej zapisy były lepiej stosowane w praktyce.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212