Plan ratunkowy dla Erasmus+ w przypadku twardego Brexitu

Parlament Europejski przyjął dziś rozporządzenie ustanawiające przepisy pozwalające na kontynuację programu Erasmus+ pomimo wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. Celem rozporządzenia jest zapewnienie – w przypadku braku ratyfikacji umowy o wystąpieniu – kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności bez zmiany kwot przyznanych na program, ani sposobów ich zapewnienia.

Czytaj więcej →

Bariery w dostępie do kultury

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji ws. barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. Temat ten po raz pierwszy wkroczył w tej formie na agendę Parlamentu Europejskiego. Inicjator i autor sprawozdania, poseł Bogdan Zdrojewski zaznacza, iż sprawozdanie będące pierwszym całościowym dokumentem Komisji Kultury i Edukacji PE poruszającym w sposób bezpośredni zagadnienie dostępu do kultury, jest jednocześnie analizą dotykającą tematu w sposób znacznie szerszy niż wskazywałby na to tytuł. Dotyka bowiem nie tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz zdecydowanie najważniejszego problemu barier edukacyjnych. Efektem przyjętego sprawozdania powinno być, wg posła sprawozdawcy, docenienie znaczenia uczestnictwa w kulturze dla jakości życia, umiejętności poruszania się w współczesnym świecie, a także dla pomyślności ekonomicznej państw UE.

Czytaj więcej →

Współpraca obronna włącza wyższy bieg

“W końcu udało się przełamać niechęć państw członkowskich do większego zaangażowania we współpracę obronną. Mówimy tu przede wszystkim o wspieraniu projektów badawczych, jak i rozwijaniu produktów obronnych, ułatwianiu logistyki, czy wspólnych procedurach. To wszystko przy wsparciu i w pełnej komplementarności z NATO. Im więcej takich przedsięwzięć, tym większe bezpieczeństwo obywateli” – powiedział poseł Bogdan Zdrojewski.

Czytaj więcej →

UE bliżej Europejskiej Unii Obronnej

„Dzisiejsza sytuacja bezpieczeństwa sprawia, że musimy wzmacniać możliwości obronne w ramach Unii Europejskiej. Wypowiedzi Prezydenta Donalda Trumpa podczas spotkania przywódców państw NATO w Brukseli i wyjście Wielkiej Brytanii z UE dodatkowo wspierają te dążenia” — powiedział Bogdan Zdrojewski, członek delegacji PE ds współpracy ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, komentując opublikowany dziś przez Komisję Europejską dokument na temat przyszłości europejskiej obronności do 2025 roku.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski nawołuje do ujednolicenia stawek VAT na e-publikacje i publikacje drukowane

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę VAT w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanych do książek, gazet i czasopism. Dyskutowana propozycja zmian w dyrektywie pozwoliłaby państwom członkowskim na stosowanie tej samej stawki VAT na e-publikacje, co na publikacje drukowane.

Czytaj więcej →

Rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Parlament Europejski przyjął dziś decyzję w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Głównym celem tego Europejskiego Roku będzie promowanie roli europejskiego dziedzictwa kulturowego jako kluczowego elementu różnorodności kulturowej oraz umożliwianie dostępu do kultury szerszemu i bardziej zróżnicowanemu gronu odbiorców.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212