Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli dziś swoje stanowisko w sprawie przyszłego kształtu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Głównym celem obu funduszy jest wkład we wzmacnianie gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej spójności Unii Europejskiej. Przygotowana między innymi przez posłów Krzysztofa Hetmana i Jana Olbrychta propozycja PE zapewnia możliwość większego finansowania inwestycji w koleje lub energetykę oraz wprowadza korzystne zmiany dla samorządów.

„To bardzo ważne, że zmniejszy się ilość obciążeń nakładanych na beneficjentów, jak również zwiększona zostanie elastyczność korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Działania takie pozwolą na lepsze dostosowanie tych funduszy do rzeczywistych potrzeb regionów i państw członkowskich. Zadbaliśmy też o możliwość finansowania tak istotnych z punktu widzenia Polski inwestycji jak kolej czy energetyka.” – powiedział Krzysztof Hetman.

W rozporządzeniu został również wzmocniony wymiar miejski poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na tzw. funkcjonalne obszary miejskie. Posłowie podwyższyli do 10% minimalną kwotę, którą państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć na sfinansowanie tzw. zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, który w Polsce jest obecnie wdrażany przez zintegrowane inwestycje terytorialne, tzw. ZITy.

„Parlament Europejski zrobił kolejny ważny krok w przygotowaniu przyszłej polityki spójności po 2020 roku. Propozycja Parlamentu wspiera uproszczenia przepisów, ale równocześnie wprowadza zmiany korzystne dla samorządów dotyczące np. wsparcia dla miast i obszarów zurbanizowanych, ale także dla nowoczesnych gmin wiejskich.” – podkreślił Jan Olbrycht.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu niwelowanie różnic między poszczególnymi regionami oraz zmniejszanie zacofania regionów najmniej rozwiniętych poprzez zrównoważony rozwój oraz strukturalne dostosowanie gospodarek. Głównymi obszarami wsparcia w ramach tego funduszu są innowacje i badania, agenda cyfrowa, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw czy gospodarka niskoemisyjna. Celem Funduszu Spójności jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych pomiędzy regionami UE oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Przyjęte dzisiaj przez Parlament Europejski rozporządzenie uzgadnia, bez przesadzania o wysokości dostępnych środków,  nowy kształt funduszy  na lata 2021-2027, między innymi w odniesieniu do kategorii regionów czy też wskaźników kwalifikowalności.  Stanowi ono także podstawę do negocjacji o przyszłości tych funduszy z Radą UE czyli przedstawicielami rządów państw członkowskich. Ostateczny kształt rozporządzenia będą negocjować już posłowie do Parlamentu Europejskiego nowej kadencji.