Równy dostęp do zasobów naturalnych, w tym źródeł energii, ma podstawowy wpływ na uczciwą i sprawiedliwą konkurencję na globalnym rynku – zaznaczył poseł Adam Szejnfeld w opinii, którą przyjęła dzisiaj komisja INTA.

Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) głosowała nad – przygotowywaną dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej – opinią do sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE za rok 2015. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL był poseł Adam Szejnfeld.

“Energetyka, transport, telekomunikacja, zamówienia publiczne oraz usługi – w tym usługi świadczone w ramach wykonywania zawodów regulowanych to obszary – w których potrzebujemy dzisiaj uczciwej konkurencji w skali globalnej” – mówi poseł Grupy EPL.

“Dzięki kolejnym umowom międzynarodowym rynek Unii Europejski staje się coraz bardziej otwarty dla podmiotów z krajów trzecich. Podobnej otwartości oczekujemy również od naszych partnerów handlowych”

- dodaje Adam Szejnfeld.

 

W swojej opinii Komisja Handlu Międzynarodowego zwróciła uwagę m.in. na konieczność włączenia ambitnych postanowień dotyczących konkurencji i pomocy publicznej do wszystkich umów handlowych oraz skutecznego monitorowania, czy te postanowienia są przez strony należycie przestrzegane. ”W sytuacji ograniczonych zasobów i stale rosnącego popytu na nie, wynikającego choćby ze strony dynamicznie rozwijających się gospodarek wschodzących, kluczowe znaczenie ma zapewnienie do nich równego dostępu” – tłumaczy Adam Szejnfeld. “Oczywiście, nie ulega żadnej wątpliwości, że dzisiaj i w dającej się przewidzieć przyszłości kluczowym zasobem w skali globalnej będą źródła energii” – dodaje.