Większość respondentów (56%) chce, by UE miała więcej funduszy na łagodzenie skutków pandemii. Na pierwszym miejscu wymieniają zdrowie publiczne oraz ożywienie gospodarki i zmianę klimatu.

 

Z nowego sondażu zleconego przez Parlament Europejski i przeprowadzonego w drugiej połowie czerwca br. wynika, że prawie co siódmy respondent (68%) chce silniejszej roli Unii w walce z kryzysem. Ponad połowa (56%) uważa, że wymaga to większych środków budżetowych dla UE, które powinny być kierowane przede wszystkim na łagodzenie skutków pandemii w sektorze ochrony zdrowia i gospodarce.

 

Ponad połowa respondentów (53%) jest niezadowolona z poziomu solidarności między państwami członkowskimi UE w czasie pandemii, chociaż wiele osób zapatruje się na tę kwestię pozytywniej niż w kwietniu br. (+5 punktów).

 

Komentując wyniki ostatniego sondażu, przewodniczący PE David Sassoli powiedział:

 

Wyniki sondażu wyraźnie pokazują, że obywatele oczekują od UE większej solidarności i aktywniejszych działań na rzecz wyjścia z kryzysu. Obywatele dostrzegają także potrzebę podwyższenia budżetu unijnego, aby poradzić sobie z bezprecedensowym wpływem pandemii na gospodarkę i społeczeństwo.W kontekście obecnych negocjacji budżetowych Parlament popiera apele obywateli o skuteczniejszą i ambitniejszą Unię Europejską.

 

Trzy czwarte obywateli Europy (76%) słyszało o działaniach UE mających pomóc w walce ze skutkami pandemii COVID-19. 36% respondentów (o 3 punkty więcej niż w sondażu kwietniowym) wie nawet, jakie konkretnie podejmowano działania. 49% osób, które słyszały o działaniach UE w związku z COVID-19, jest z tych działań zadowolonych. Zdecydowany wzrost o średnio prawie 7 punktów (w porównaniu z 42% w kwietniu) jest potwierdzeniem poparcia publicznego dla proponowanych działań, z których wiele nadal oczekuje na realizację.

 

Choć ponad połowa respondentów z całej Unii (53%) nie jest zadowolona z poziomu solidarności między państwami członkowskimi w czasie pandemii, 39% obywateli UE ma odmienne zdanie na ten temat. Oznacza to średni wzrost o 5 punktów od kwietnia br., który obserwuje się głównie w Portugali i Hiszpanii (w obu krajach +9 punktów), Niemczech, Grecji, Rumunii i Słowacji (ok. +7 pkt).

 

Około dwie trzecie respondentów (68%) zgadza się, że „UE powinna mieć szersze uprawnienia, by przeciwdziałać kryzysom takim jak pandemia COVID-19”, co popiera zdecydowana większość w 26 państwach członkowskich. Największe poparcie dla szerszych uprawnień UE w tym względzie wyrażają respondenci w Portugalii i Luksemburgu (w obu krajach 87%), na Cyprze (85%), Malcie (84%) w Estonii (81%), Irlandii (79%), we Włoszech i Grecji (78%), a także w Rumunii (77%) i Hiszpanii (75%).

 

56% Europejczyków uważa, że Unia powinna dysponować większymi środkami finansowymi na walkę z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Tak uważa zdecydowana większość w 15 państwach członkowskich UE, na czele z Grecją (79%), Cyprem (74%), Hiszpanią i Portugalią (71% w obu państwach).

 

W odpowiedzi na pytanie o dziedzinę, na którą powinien zostać przeznaczony podwyższony budżet UE, większość obywateli wskazuje na zdrowie publiczne. 55% respondentów uważa, że wydatki na zdrowie publiczne są najważniejsze, to priorytet w 17 państwach członkowskich UE. Kolejnymi priorytetowymi dziedzinami są odnowa gospodarcza i nowe możliwości dla przedsiębiorstw (45%), zatrudnienie i sprawy socjalne (37%), a także walka ze zmianą klimatu (36%). We Włoszech (58%), Słowenii (55%) i na Litwie (54%) finansowanie odbudowy gospodarki plasuje się na pierwszym miejscu. Obywatele Austrii (48%) oraz (Danii (45%) %) jako główny priorytet Unii podają dalszą walkę z ze zmianą klimatu, podczas gdy na Słowacji (63%), w Chorwacji (58%) oraz w Finlandii (46%), respondenci uznali, że najważniejsze jest zatrudnienie oraz sprawy socjalne.

 

Wyraźnym wskaźnikiem tego, jak ważne jest szybkie podejmowanie niezbędnych decyzji odnośnie do pakietu na rzecz odbudowy, jest niepokojąca sytuacja finansowa obywateli Europy od czasu wybuchu pandemii. 57% respondentów (liczba ta pozostaje bez zmian od kwietnia br.) doświadczyła prywatnych problemów finansowych. Jako główny problem w 21 państwach członkowskich najczęściej wymieniano utratę dochodów (28%), przy czym ta liczba jest najwyższa na Węgrzech i w Hiszpanii (43%), Bułgarii i Grecji (41%) oraz we Włoszech (37%).

 

Obserwuje się radykalną zmianę w odczuciach respondentów odnośnie do kryzysu. Pytani o najlepsze określenie aktualnego stanu ducha, obywatele 15 państw członkowskich wymieniają nadzieję (ogółem 41%). Na drugim miejscu plasuje się niepewność, którą wymienia 45% respondentów (spadek o 5 punktów w stosunku do kwietnia br., kiedy to niepewność odczuwało 50% respondentów). Ogólnie rzecz biorąc, negatywne uczucia, czyli strach (17%, -5), frustracja (23%, -4), bezsilność (21%, -8), zanikają, natomiast poczucie pewności wzrosło o 3 punkty do 24%, a gotowość do pomocy o 2 punkty do 16% (obie wartości na średnim poziomie w skali UE).

 

Sondaż przeprowadziła w internecie (na Malcie i Cyprze także telefoniczne) w dniach 11–29 czerwca 2020 r. firma Kantar. Wzięło w nim udział 24 798 respondentów ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. Wiek respondentów – od 16 do 64 lat (w Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Grecji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech od 16 do 54 lat). Reprezentatywność wyników sondażu na szczeblu krajowym zapewniono dzięki wprowadzeniu parytetów płci, wieku oraz regionu. Ogólne wyniki sondażu są ważone według rozmiaru populacji każdego z krajów biorących w nim udział.

 

Wyniki dla Polski

 

Z wyników sondażu w Polsce (1050 ankietowanych) zleconego przez Parlament Europejski i przeprowadzonego w drugiej połowie czerwca br. wynika, że prawie trzy czwarte obywateli Polski (71%) chce większej roli Unii w walce z kryzysem.

 

Ponad połowa Polaków (55%) uważa, że wymaga to zwiększenia środków budżetowych dla UE, środki te powinny być kierowane przede wszystkim na łagodzenie skutków pandemii w sektorze ochrony zdrowia (58%) i gospodarce (51%) oraz na zatrudnienie i sprawy socjalne (42%).

 

Działania podjęte przez Unię Europejską w odpowiedzi na pandemię, zostały zauważone przez 79% respondentów w Polsce, jednakże jedynie 46% z nich, wie jakie to działania.

 

Swoje zadowolenia z efektów tych działań wyraża większość (57%) Polaków, z drugiej strony niezadowolonych jest 37%, a pozostałe 6% nie wie jak oceniać działania UE.

 

Prawie co drugi ankietowany w Polsce jest usatysfakcjonowany poziomem solidarności pomiędzy krajami członkowskimi (46%), odmienne zdanie ma 45%. W obydwóch grupach zauważalny jest wzrost (+4) w porównaniu do obserwacji przeprowadzonych w kwietniu br.

 

Najczęściej wymienianym ekonomicznym skutkiem pandemii w Polsce jest konieczność przedwczesnego wykorzystania swoich oszczędności. Zmuszonych do tego była prawie jedna trzecia Polaków (29%, więcej tylko w Rumunii i na Słowacji). Drugim w kolejności najczęściej wymienianym skutkiem jest utrata przychodu. Spotkało ponad jedną czwartą Polaków (27%).