Europosłowie zatwierdzili dziś przepisy regulujące kwestie związane ze sporami o przyznanie opieki rodzicielskiej w przypadku związków różnych narodowości, czy małżeństw z jednego kraju mieszkających w innym kraju członkowskim UE. Dokument, tzw. Bruksela II a, odnosi się do takich spraw jak m.in. umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczej czy u krewnych oraz powrót dziecka po uprowadzeniu rodzicielskim.

„Cieszę się, że wszystkie kwestie, o które zabiegaliśmy w Parlamencie Europejskim jak wysłuchanie dziecka czy zastosowanie mediacji w sprawach rodzinnych zostały ujęte w końcowym tekście. To pokazuje, że wszystkim instytucjom przyświeca jeden najważniejszy cel – dobro dziecka”, powiedział Tadeusz Zwiefka, autor sprawozdania PE ws. rozporządzenia.

Dokument przewiduje, że w sytuacji, kiedy dziecko ma zostać umieszczone poza biologiczną rodziną, sąd, biorąc pod uwagę pochodzenie i środowisko kulturowe, w jakim dziecko dotąd przebywało, będzie decydował o tym, czy dziecko zostanie umieszczone w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczej czy u krewnych. Nowe przepisy o współpracy między odpowiednimi służbami, pozwolą dodatkowo na dostarczenie wiarygodnych informacji i podjęcie przez sąd rozstrzygnięcia w najlepszym interesie dziecka.

„Chciałbym bardzo przestrzec przed fałszywą interpretacją tego przepisu, budzącego wiele emocji w Polsce, który jakoby nakazuje zagranicznym sądom wydanie polskiego dziecka rodzinie z Polski. To wyłącznie sąd podejmie ostateczną decyzję do kogo trafi dziecko, kierując się jego najlepiej pojętym interesem”, podkreślił europoseł Zwiefka.

Tekst zawiera również nowe, bardziej szczegółowe przepisy i zasady ustalania jurysdykcji w sprawach o przyznanie opieki rodzicielskiej. Szczegółowo odnosi się do kwestii rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę w tym do procedury powrotu dziecka. Nowy artykuł, który odnosi się do decyzji odmowy powrotu dziecka na podstawie art. 13 konwencji haskiej, dotyczy sytuacji, w której sąd czy urząd wezwany do wydania dziecka, udowodni, że powrót jest niemożliwy ze względu na dobro dziecka. Chodzi tu o dramatyczne sytuacje, gdy dziecko doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej.

„Prezentowany tekst zaadaptowany został do skomplikowanych sytuacji życiowych, w jakiej znajdują się nasi obywatele, a przede wszystkim dzieci. Zawiera on wiele bardzo dobrych zapisów, które biorą pod uwagę różne scenariusze, które pisze życie w sprawach o opiekę nad dzieckiem i przy uprowadzeniach rodzicielskich. Często te sprawy nie są czarno białe”, podsumował europoseł.

Bruksela II a jest rozporządzeniem o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Tekst rozporządzenia, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjęli w procedurze jednomyślności przedstawiciele państw członkowskich UE. Oznacza to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2022 roku.