Parlament wzywa Radę do “niezwłocznego przedstawienia stanowiska w sprawie formatu i organizacji konferencji”, dzięki której wysłuchane zostaną głosy obywateli.

 

W rezolucji przyjętej 528 głosami do 124 , przy 45 wstrzymujących się, Parlament Europejski stwierdza, że “10 lat po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, 70 lat po deklaracji Schumana i w kontekście pandemii COVID-19, nadszedł czas na ponowną weryfikację Unii”. Eurodeputowani dodają, że “liczba znaczących kryzysów, jakie przeszła Unia, pokazuje, że reformy instytucjonalne i polityczne są potrzebne w wielu obszarach zarządzania”.

 

Parlament podtrzymuje również swoją rezolucję ze stycznia 2020 , w której podkreśla, że głosy obywateli powinny znaleźć się w centrum szerokich dyskusji na temat sposobów sprostania wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym, które nie były przewidziane w Traktacie Lizbońskim.

 

Biorąc pod uwagę, że konferencja została opóźniona z powodu pandemii COVID-19, posłowie wzywają dwie pozostałe instytucje UE do “zaangażowania się w negocjacje w celu znalezienia wspólnego porozumienia [...] przed przerwą letnią”. Chociaż Parlament z zadowoleniem przyjmuje “gotowość Komisji do szybkiego działania”, “wyraża ubolewanie, że Rada nie zajęła jeszcze stanowiska”.

 

Posłowie dyskutowali o konferencji z sekretarz stanu Nikoliną Brnjac w imieniu chorwackiej prezydencji w Radzie oraz wiceprzewodniczącą KE ds. demokracji i demografii Dubravką Šuicą, w środę podczas sesji plenarnej.

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy organizowana przez Parlament, Radę i Komisję, miała rozpocząć się w maju 2020 i trwać dwa lata. Parlament pragnie, aby obywatele ze wszystkich środowisk, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowane strony na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym były zaangażowane w określanie priorytetów UE, które odzwierciedlają oczekiwania obywateli, w ramach oddolnego, przejrzystego, integracyjnego, partycypacyjnego i zrównoważonego podejścia.

 

Ponadto, posłowie do PE kładą nacisk na otwarty udział dla obywateli, który miałby określić zakres samej konferencji, i wzywają do podjęcia konstruktywnych działań w celu realizacji konkluzji konferencji. Dotyczy to m.in. wyraźnego zobowiązania trzech głównych instytucji UE do przeprowadzenia istotnych reform UE zgodnych z oczekiwaniami obywateli, potencjalnie obejmujących rewizję traktatów UE.