Parlament Europejski opublikował się wyniki badania Parlemeter 2023, którego badania wykazują stałe poparcie obywateli dla UE i zwiększone zainteresowanie nadchodzącymi eurowyborami.

Ponad 7 na 10 obywateli uważa, że ich kraj zyskał na członkostwie w UE. Głównymi powodami, które wskazali obywatele, są wkład UE w utrzymanie pokoju oraz wzmacnianie bezpieczeństwa (34%) oraz lepsza współpraca między krajami członkowskimi UE (34%). Ponadto, Unia Europejska cieszy się stabilnym wizerunkiem od marca 2023: pozytywnie ocenia ją 45% respondentów, 38% badanych uważa, że wizerunek UE jest neutralny, a 16% obywateli postrzega UE negatywnie.

Wśród Polaków, 75% uważa, że członkostwo Polski w UE jest ważne, 82% respondentów twierdzi, że Polska zyskuje na obecności w Unii. Do najważniejszych powodów, z których czerpiemy korzyści, jako kraj członkowski UE, należą poprawa jakości życia i tworzenie nowych możliwości zawodowych (po 31%) oraz wkład UE w utrzymanie pokoju i wzmacnianie bezpieczeństwa oraz w rozwój gospodarczy Polski (po 29%). 53% Polaków ocenia Unię Europejską pozytywnie, 37% uważa, że jej wizerunek jest neutralny, a 10% badanych postrzega UE w sposób negatywny. Najbardziej pozytywne konotacje z UE mają badani w wieku 15-24 – 65% respondentów z tej grupy wskazało na pozytywny wizerunek Unii, a 35% postrzega ją neutralnie.

Komentując wyniki badania, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: “To badanie Eurobarometru pokazuje, że Europa ma znaczenie. W tym trudnym kontekście geopolitycznym i społeczno-gospodarczym obywatele ufają, że Unia Europejska znajdzie rozwiązania. Zdecydowana większość Europejczyków uważa, że działania UE miały pozytywny wpływ na ich codzienne życie”.

W opinii obywateli, Unia Europejska nie jest im odległa – 68% respondentów uważa, że działania podejmowane przez Unię Europejską mają pozytywny wpływ na codzienne życie obywateli. Ponad 1/3 obywateli UE uważa, że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (36%) oraz zdrowie publiczne (34%) powinny być dla UE sprawami priorytetowymi. Badani wskazali również, że istotne są dla nich działania przeciwko zmianom klimatycznym, a także wsparcie dla gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (obie kwestie wskazało 29% respondentów), natomiast migracja i azyl (18%), obecnie zajmujące dziewiąte miejsce, zyskały siedem punktów procentowych od jesieni ubiegłego roku.

Wśród Polaków, 61% obywateli uważa, że UE pozytywnie wpływa na ich codzienne życie. Polscy respondenci wskazali, że ich zdaniem, priorytetem UE powinno być zdrowie publiczne (35%), polityka obronna i bezpieczeństwa, w tym ochrona granic zewnętrznych (29%) oraz demokracja i rządy prawa (28%).
Przewodnicząca Roberta Metsola dodała: “Przez ostatnie pięć lat słuchaliśmy. A Parlament Europejski spełnił nasze oczekiwania. Walczymy z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zmianami klimatycznymi, aby tworzyć miejsca pracy i bronić wartości UE, takich jak demokracja, prawa człowieka i wolność słowa”.
Jak odzwierciedlają również priorytety polityczne, trudności społeczno-ekonomiczne nadal dotykają wielu Europejczyków, nawet jeśli wskaźniki nieznacznie poprawiły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 73% (o 6 p.p. mniej niż wiosną 2023 r.) respondentów uważa, że ich standard życia obniży się w ciągu najbliższego roku. Ponad jedna trzecia Europejczyków (37%) ma czasami lub przez większość czasu trudności z opłacaniem rachunków.

W Polsce 68% badanych jest zdania, że ich standard życia obniży się w ciągu najbliższego roku (o 14 p.p mniej niż w marcu 2023 r.). Z kolei trudności z opłacaniem rachunków (czasami lub przez większość czasu) ma 24% respondentów.

W obliczu zbliżających się wyborów europejskich w 2024 r. większość Europejczyków (53%) chce, aby PE odgrywał ważniejszą rolę – pogląd ten podziela większość obywateli w w 21 państwach członkowskich. Większość Europejczyków (57%) jest zainteresowana nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, co jest wynikiem stabilnym w porównaniu z wiosną 2023 r. (+1 punkt procentowy), ale o 6 punktów procentowych wyższym niż jesienią 2018 r., w podobnym momencie przed ostatnimi wyborami europejskimi. 68% respondentów twierdzi, że prawdopodobnie wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby wybory europejskie odbyły się za tydzień – o dziewięć punktów procentowych więcej niż jesienią 2018 r.

Zdecydowana większość Polek i Polaków (68%) jest zainteresowana zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego (o 16 p.p. więcej niż we wrześniu 2018 r.).  W Polsce 76% ankietowanych twierdzi, że prawdopodobnie wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby wybory europejskie odbyły się za tydzień – o 10 p.p. więcej niż w marcu 2023 r. 49% Polek i Polaków chce, aby PE odgrywał ważniejszą rolę niż dotychczas.

“Ale demokracja nigdy nie może być brana za pewnik. Musimy ją chronić i pielęgnować, oddając na nią swój głos. Każdy głos w nadchodzących wyborach europejskich ma znaczenie” – podsumowała Przewodnicząca Roberta Metsola podsumowała.

Pełne wyniki można znaleźć tutaj.

Kontekst

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego z jesieni 2023 r. został przeprowadzony przez agencję badawczą Verian (dawniej Kantar Public) w okresie od 25 września do 19 października 2023 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono osobiście, a wywiady wideo (CAVI) wykorzystano dodatkowo w Czechach, Danii, Finlandii i na Malcie. Łącznie przeprowadzono 26 523 wywiady. Wyniki UE zostały zważone zgodnie z wielkością populacji w każdym kraju.