Parlament Europejski przyjął dziś zdecydowaną większością głosów sprawozdanie apelujące o ułatwienie uznawania na terenie całej UE krajowych orzeczeń o adopcji.

- Przy obecnej mobilności obywateli musimy zapewnić, że także te rodziny, które adoptowały dzieci będą mogły w pełni korzystać ze swobody przemieszczania się – skomentował poseł Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL i autor sprawozdania.

Europoseł PO podkreślił, iż wyraźne jest zapotrzebowanie na europejskie przepisy prawne umożliwiające automatyczne uznawanie w innych państwach krajowych orzeczeń o adopcji. W przypadku przeprowadzki do innego kraju członkowskiego, pozwoli to adopcyjnym rodzicom, na automatyczne korzystanie z takich samych praw co rodzice biologiczni na przykład w przypadku hospitalizacji dziecka, lub dostępie do informacji na temat jego wyników w nauce.

- Automatyczne uznawanie orzeczeń występuje już w sprawach cywilnych i handlowych. Adopcja jest jednak szczególnym instrumentem, dlatego też pozostawione zostały nadal dwie możliwości dla przyjmującego państwa członkowskiego odmowy uznania – ze względu na sprzeczność z porządkiem publicznym oraz niewłaściwą jurysdykcję – podkreślił europoseł.

Dzięki staraniom posła, Parlament Europejski położył też szczególny nacisk na takie kwestie jak problem adopcji bez zgody rodziców, wysłuchanie dziecka w trakcie procedury adopcyjnej oraz współpraca przeciw uprowadzeniom czy handlu dziećmi do celów adopcji. W przyjętym sprawozdaniu podkreślono, iż decyzja o adopcji nie może być podjęta przed wyczerpaniem przez rodziców biologicznych nich wszystkich środków odwoławczych. Przed skierowaniem dziecka do adopcji właściwe instytucje, powinny zawsze w pierwszej kolejności rozważyć możliwość umieszczenia dziecka u osób spokrewnionych, nawet jeśli przebywają w innym kraju. Europosłowie wezwali też do równego traktowania rodziców o różnym obywatelstwie w ramach procedur dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i adopcji.

- Adopcja ma przede wszystkim zapewnić dziecku, które bardzo często przeżyło już ogromną traumę, kochające, wspierające i stabilne otoczenie. By tak się stało odpowiednie instytucje muszą brać pod uwagę szczególne okoliczności i każdą adopcję traktować jako indywidualną sytuację. Czasem najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest adopcja przez rodzinę, która przebywa w innym kraju – zaznaczył poseł Zwiefka

Adopcje międzynarodowe regulowane są obecnie na podstawie tzw. Konwencji haskiej czyli Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 29 maja 1993. Przystąpiły do niej wszystkie państwa członkowskie UE, w tym Polska. Konwencja jest obecnie jedynym instrumentem prawa przewidującym, że w przypadku adopcji międzynarodowej, nie ma konieczności rejestrowania lub ponownego ubiegania się o uznanie adopcji.

Sprawozdanie z inicjatywy własnej ma charakter legislacyjny, co oznacza, że Komisja Europejska ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek Parlamentu, czy podejmie odpowiednie kroki legislacyjne w obszarze uznawania krajowych orzeczeń o adopcji.